PRO-danmark.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om cookies

Info til leverandør

Med henblik på at kunne implementere spørgeskemaer til indhentning af PRO-data vil man fra den nationale spørgeskemabank kunne hente såkaldte "PRO-pakker". 

En PRO-pakke er en versioneret samling af dokumenter, som udover specifikation af PRO-spørgeskemaet indeholder forklaring og vejledning. Når PRO-pakken udstilles i Spørgeskemabanken er der desuden tilknyttet en række metadata med henblik på administration og fremsøgning af pakken.

Nedenfor finder du først en beskrivelse af PRO-pakkens indhold og dernæst en styleguide med en række anbefalinger vedrørende PRO-spørgeskemaers udseende og funktionalitet. 

Som bilag til den nedenstående forklaring har vi fremstillet et PRO-pakke-eksempel
Eksempel-pakke_v1.02_20191212.zip
hvor filerne har navne, typer og formater som en rigtig PRO-pakke. Vi anbefaler, at du henter ZIP-filen og udpakker den, så du lokalt kan tilgå pakkens filer
.../(pakkens filer)

PRO-pakkens indhold

Dokumenterne, som udgør PRO-pakken, henvender sig til dem, der er ansvarlige for den lokale implementering og anvendelse af spørgeskemaet. I det nedenstående er de enkelte dokumenter kort beskrevet.

Beskrivelse af PRO-pakken

Dette dokument indeholder en omfattende beskrivelse af spørgeskemaets formål og den udviklingsproces, som skemaet har undergået. Dokumentet indeholder desuden en evaluering af skemaets modenhed udtrykt som en score.
Se evt.               .../Eksempel_v1.02__Beskrivelse.pdf

Her beskrives også spørgeskemaets anvendelse, herunder in- og eksklusionskriterier for respondenterne, hvornår og hvordan respondenterne får ”udleveret” spørgeskemaet.

Maskinlæsbar spørgeskemaspecifikation

Dette dokument er en specifikation af spørgeskemaet i det HL7-CDA-format, som er beskrevet af MedCom i  DK-QFDD-v1.1.

Med henblik på at kunne udtrykke PRO-spørgeskemaer i dette format, har det været nødvendigt at anvende en række fortolkninger af standarden. I XML-eksemplet herunder er de hyppigst forekommende fortolkninger markeret med "EXEMPEL:".
Se evt. .../Eksempel_v1.02__QFD.xml

Alment læsbar spørgeskemaspecifikation

Dette dokument er en specifikation af spørgeskema og algoritmer i et alment læsbart format. Dokumentet indgår som en integreret del af udviklingen af spørgeskemaet.

Se evt. .../ Eksempel_v1.02__Skemaspecifikation 

 

Det skal bemærkes, at identifikationen af spørgeskemaets objekter (ID for sektioner, grupper, spørgsmål, mm) i dette dokument er forskellig fra samme objekters identifikation i det maskinlæsbare dokument. 

Visualisering

Med henblik på at sikre en ensartet forståelse og fortolkning af spørgeskemaet indeholder PRO-pakken en visualisering af spørgeskemaet udtrykt i HTML. Visualiseringen har ikke andre formål og omfatter ikke inputvalidering.

Visualiseringen omfatter to varianter af spørgeskemaet – henholdsvis statisk (alle spørgsmål er vist) og dynamisk (betingede spørgsmål er kun vist, når betingelserne er opfyldt). Begge varianter findes i eksempel-pakken:
.../Eksempel_v1.02__Vis-statisk.html
.../Eksempel_v1.02__Vis-dynamisk.html

PRO-spørgeskemaets struktur og detaljeret indhold fremgår af spørgeskemadefinitionen som omtalt ovenfor. Der foreligger imidlertid en række danske fortolkninger af QFDD-standarden, som vedrører skemaernes layout, og som i skrivende stund ikke er dokumenterede hos MedCom. De hyppigst forekommende af disse fremgår af de ovenfor refererede eksempler. Det anbefales at sammenholde visualiseringen med de mange kommentarer i eksempel-pakkens XML-fil.

Konsistent besvarelse af PRO-spørgeskemaerne er blandt andet afhængig af, at skemaerne præsenterer sig på en ensartet måde. Imidlertid skal de kunne vises i nogle ganske forskelligartede lokale systemer, og der er derfor naturlige grænser for det ensartede. De visualiseringer, som er med i PRO-pakken er vejledende og suppleres af den nedenstående PRO-styleguide.

 

Algoritmer og evalueringsværdier

Med henblik på at understøtte fortolkningen af respondenternes svar på PRO-spørgeskemaet kan der være én eller flere PRO-algoritmer. Alle anvendte algoritmer er baseret på, at de forskellige svarmuligheder har tilknyttede værdier, og at disse værdier – afhængigt af algoritmen – anvendes til fx at udregne scores eller til at farvekode særligt opmærksomhedskrævende svar.

De værdier, som for den enkelte algoritme er knyttet til spørgeskemaets svarmuligheder er angivet i et regneark, hvor hver algoritme har en kolonne med sine værdier. Værdier, som indgår i algoritmerne, er altid numeriske. Et eksempel med to algoritmer og deres tilhørende værdisæt er vist i eksempel-pakken:
.../Eksempel_v1.02__Vaerdier.xlsx
Det er på sigt planen at udtrykke algoritmer og evalueringsværdier i et maskinlæsbart format og altså erstatte XLSX-dokumentet med en XML-fil.

***** Vaerdier.xlsx er udgået af pakkerne i september 2020 - algortimer og evalueringsværdier fremgår istedet af Skemaspecifikation (PDF) *****

PRO-styleguide

Der er i flere sammenhænge behov for at kunne fremvise PRO-skemaer. Denne styleguide vedrører alene lokale systemers præsentation af PRO-skemaer overfor respondenterne.   

Generelt

PRO-skemaer bør være anvendelige i forhold til deres konkrete målgruppe. Det anbefales at PRO-skemaer følger retningslinjerne for tilgængelighed som udtrykt i WCAG-2  Det anbefales, at der ved præsentationen af PRO-skemaer anvendes visuelle komponenter og virkemidler, som anvender eller efterligner HTML-baseret brugerflade.

PRO-sekretariatet fremstiller spørgeskemaerne beregnet på at blive vist på PC-skærm. Der foreligger aktuelt ikke retningslinjer for visning på tablets og mobiltelefoner udover disse:

 • Som en del af specifikationen af multiple-choice spørgsmål angives det, om svarmulighederne skal anføres lodret, vandret eller som tabel (hvor flere spørgsmål under hinanden har samme svarmuligheder). I forbindelse med visning på mindre skærme bør følgende iagttages:
 • Defaultvisning af svarmuligheder er lodret – dvs. listet under hinanden.
 • Hvis der er specificeret vandret visning, og skærmstørrelsen gør dette uhensigtsmæssigt, skal svarmulighederne anføres lodret.
 • Hvis der er specificeret tabel-visning, og dette pga. skærmstørrelsen er uhensigtsmæssigt, skal spørgsmålene anføres separat med vandret fremstilling af svarmulighederne. Hvis dette pga. skærmstørrelsen ikke er muligt, vises spørgsmålene separat og med lodret orienterede svarmuligheder.

Overordnet struktur

For at et lokalt system kan fremvise et komplet PRO-skema, skal systemet kunne fremvise de elementer, som skemaet består af. Overordnet skal følgende elementer kunne fremvises:
 • Skema-titel
 • Sektioner
 • Grupper (se dog afsnittet herom)
 • Spørgsmål
 • Svarmuligheder

Disse elementer skal vises med layout og typografi, som tydeliggør deres hierarkiske orden.

Sektioner

De tre slags sektioner - Info-, Copyright- og Spørgsmåls-sektion - afbildes alle med en overskrift og eventuelt en tekst. Visning af sektioners tekst versus overskrift er demonstreret i eksempel-pakken:
.../Eksempel_v1.02__QFD.xml
Bemærk i den forbindelse XML-filens note om tekst vs. overskrift, der er vist i forbindelse med copyright-sektionen.

 

Grupper

En spørgsmålssektion indeholder mindst én gruppe (’Organizer’). Grupper kan tjene to formål:

 • at levere et fælles oplæg til de indeholdte spørgsmål
 • at foretage betinget fremvisning af et antal spørgsmål

En gruppe kan afbildes med en tekst. For at tilfredsstille gruppers forskellige formål, anbefales følgende:

 • Grupper med angivet tekst (originalText) afbildes med layout og typografi på en måde, der tydeliggør deres hierarkiske placering, og så teksten kan tjene som fælles oplæg/kontekst for de indeholdte spørgsmål.
 • Grupper uden angivet tekst afbildes ikke særskilt. Kun deres indeholdte spørgsmål vises.

Bemærk i denne forbindelse XML-filens note om gruppers synlighed, der er vist i forbindelse med GRUPPE-1001.

Spørgsmål

I QFDD-standarden kan der beskrives fem slags spørgsmål baseret på svartype:

 • med svartype MultipleChoice (radioknap / tjekboks)
 • med svartype Tekst
 • med svartype Numerisk værdi (heltal, decimaltal, dato)
 • med svartype MultipleChoice (skyder)
 • med svartype Numerisk ratio (skyder)

Alle fem spørgsmålstyper (dog ikke alle deres varianter) er vist i eksemplerne.

Et spørgsmål kan indeholde flere dele (selve spørgsmålet, hjælpetekst, forklaring af værdisæt, feedback, mm.) Det er vigtigt, at der anvendes layout og typografi, som tydeliggør delenes sammenhæng og dermed adskillelsen i forhold til nabo-spørgsmål.

Spørgsmålsteksten (selve spørgsmålet) bør vises på en måde, så den tydeligt adskiller sig fra spørgsmålets øvrige dele.

I nogle sammenhænge er spørgsmålets kontekst således, at man ønsker spørgsmålet præsenteret med en anden tekst. Det kan fx være, hvor en del af spørgsmålsteksten er fælles for alle spørgsmål i en gruppe, hvor gruppe-teksten udgør spørgsmålenes fælles del. I sådanne tilfælde er der for spørgsmålet angivet en ledetekst, som skal vises i stedet for selve spørgsmålet – jf. eksemplerne.

Spørgsmål kan indeholde grafik. Fremfor at anvende grafik i separate filer, indlejres grafikken base64-kodet, som det er illustreret i eksemplerne.

Deling af data over den nationale it-infrastruktur

Du kan læse mere om aflevering af data til KIH XDS Repository, certificering og hvordan du kommer videre hos MedCom