11.03.2021

Modningsprojekt: Borgervendt PRO-løsning til tidlig opsporing blandt borgere i hjemmeplejen viser gode resultater

Erfaringerne fra Modningsprojektet viser, at det er muligt at udvikle et digitalt PRO redskab for borgere 65+ omkring funktionsevnetab og sygdomstegn - som borgere og medarbejdere vil anvende. 

Ved Økonomiaftalen 2017 indgik regeringen, KL og Danske Regioner aftale om at etablere en national rammesætning til arbejdet med at udbrede anvendelsen af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO). Som følge heraf blev der gennemført en analyse, som bl.a. pegede på et forebyggelsespotentiale blandt ældre borgere i kommunerne for at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Som led i rammeaftalen er der gennemført et modningsprojekt (2018-2020) om udvikling af en digital borgervendt PRO-løsning til tidlig opsporing blandt borgere i hjemmeplejen. 

Sundheds-og Ældreministeriet udpegede Aalborg Kommune og Roskilde Kommune til at indgå i Modningsprojektet, og som hermed ønsker at takke alle involverede samt Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen for den tildelte støtte.

Medarbejderne i kommunernes hjemmepleje anvender i dag redskaber til tidlig opsporing af funktionsevnetab og sygdomstegn. Systematisk brug af PRO i hjemmeplejen vurderes at have et stort og uforløst potentiale til at supplere den kommunale indsats omkring tidlig opsporing, og der er ikke tidligere gjort erfaringer med dette.

Både borgere og medarbejdere i de to projektkommuner har deltaget i processen med at afdække, om det er muligt at udvikle en borgervendt version og har deltaget i at udvikle spørgsmål og komme med forslag til arbejdsgange – indledningsvist til papirversion og senere det digitale værktøj PRO-FIT (Person Rapporterede Oplysninger - Fælles indsats Tidligere).  

Spørgsmålene i PRO-FIT tager udgangspunkt i redskaber, der i dag anvendes til tidlig opsporing af funktionsevnetab og sygdomstegn i hjemmeplejen. PRO-FIT består af 10 spørgsmål indenfor det fysiske, psykiske og sociale område. Borgerne har vurderet, at spørgsmålene er indholdsmæssig relevante og præcise, og at de selv er i stand til at svare på spørgsmålene. Derudover oplever borgerne  at  opnå øget opmærksomhed og viden om ændringer i funktionsevne og tidlige tegn på sygdom. 

Borgerne ønsker at få handlevisninger på baggrund af deres PRO-data, så de selv har mulighed for at handle på deres situation, før de vælger at sende data til kommunen. I Modningsprojektet er den digitale version udarbejdet som et pilotredskab i et testmiljø og rummer derfor ikke alle funktioner, men projektet anbefaler, at der i den videre proces indtænkes handleanvisninger til borgere såvel som medarbejdere.

Medarbejderne oplever, at PRO-FIT er et relevant arbejdsredskab, som kan understøtte dialogen med borgerne og kvalificere indsatser til borgeren, og at PRO-FIT skal integreres med omsorgssystemer, så  det er muligt at dele data med samarbejdspartnere i det nære sundhedsvæsen. 

Modningsprojektets resultater suppleres af en sundhedsøkonomisk analyse udarbejdet i samarbejde med Center for Almen Medicin, Klinisk Institut ved Aalborg Universitet, hvor det tyder på, at det vil være økonomisk fordelagtig at indføre PRO-FIT indenfor faldforebyggelse i Aalborg Kommune.

Erfaringerne fra Modningsprojektet viser, at det er muligt at udvikle et digitalt PRO redskab for borgere 65+ omkring funktionsevnetab og sygdomstegn - som borgere og medarbejdere vil anvende. Spørgeredskabet, design på brugergrænseflade, arbejdsgange, opkobling til IT-infrastruktur samt anerkendelse af, at PRO-data forpligter er dog elementer, som har betydning for resultatet.