Kom godt i gang

Udviklingen af et færdigt PRO-skema skal flere trin, før det er klar til implementering i praksis.

Kontakt

PRO-sekretariatet

Sanne Jensen
T: 9133 4807

Trine Honnens de Lichtenberg
T: 9133 4808

Joan Nordahl
T: 6156 7392

Siff Ida Gilberg Pedersen 
T: 2369 9492

Kirsten Ann Jeberg
T: 2119 1887

E: PROsekr@sundhedsdata.dk

Udviklingsprocessen for et PRO-skema

Trin 1: Udvælgelse af PRO-område

Først udvælges et PRO-område af den Nationale Styregruppe for PRO

Læs mere om Den Nationale Styregruppe for PRO

Trin 2: Etablering af den Kliniske Koordinationsgruppe og Patient-/Borgergruppe

Der bliver udpeget en Klinisk Koordinationsgruppe, som har faglige repræsentanter fra regioner, kommuner, almen praksis, patientforeninger og patientrepræsentanter. Gruppens opgave er, at fastsætte hvilken målgruppe PRO-skemaet skal henvende sig til, hvilket indhold, der skal være i skemaet, hvordan det skal anvendes samt hvilken værdi, det skal give for patienterne

Der bliver nedsat en referencegruppe i den Kliniske Koordinationsgruppe, som kan tage stilling til mulige ændringer efter endt workshopforløb.

På samme tid bliver der nedsat en Patient-/Borgergruppe, som har til formål at sikre borgernes stemme i udviklingsarbejdet. Gruppen fastlægger, hvilken patientrejse der er på det pågældende PRO-område og hvor et PRO-skema vil passe bedst ind. De klarlægger også, hvilke ønsker og behov, som denne Patient-/Borgergruppe har til et PRO-skema.

Disse to grupper arbejder i 3-5 sideløbende workshopforløb alt afhængigt af PRO-området.

Trin 3: Indholds- og brugertest

Når der foreligger et PRO-skema efter workshopforløbet laves en kognitiv og lingvistisk analyse af nogle kliniske psykologer. Resultatet af analysen indhold- og brugertestes derefter på relevante borgere. Det er her, man finder ud af om skemaet giver mening for borgerne, om de kan de forstå, hvad skemaet skal og hvad, der står i det. Det udmønter sig i en brugertestrapport.

Hvis der er ændringer efter en indhold- og brugertest, så skal referencegruppen tage en beslutning om, hvorvidt disse ændringer skal implementeres i skemaet før det bliver pilotafprøvet.

Trin 4: Pilotafprøvning

Pilotafprøvningen af skemaet foregår tværsektorielt og på tværs af landet. Vi stiler efter at afprøve skemaet på minimum 6 sites. Pilotafprøvningsstederne er primært kommuner, hospitaler og almen- og speciallægepraksis. Løbende i pilotafprøvningen er der tæt sparring mellem de forskellige pilotsteder.

Trin 5: Evaluering

Under pilotafprøvningen sker der sideløbende en evaluering af skemaet. Evalueringen består af evalueringsskemaer, dybdegående interviews og evalueringsworkshops med de sundhedsprofessionelle. Alt den viden herfra og det viden vi har indsamlet løbende under pilotafprøvningen samles i en evalueringsrapport. 

Resultaterne fra evalueringsrapporten præsenteres for Patient-/Borgergruppen, hvor de har mulighed for at komme med deres inputs. Disse inputs tages med over i den Kliniske Koordinationsgruppe, som er samlet for at tage stilling til om spørgeskemaet er klar til drift eller om der er rettelser før skemaet er klar. 

Trin 6: Kan-, bør- eller skal-opgave?

Den Kliniske Koordinationsgruppe tager stilling til om skemaet er en kan-, bør- eller skal-opgave. Derefter bliver deres resultater sendt tilbage til den Nationale Styregruppe, hvor de tager stilling til om skemaet er klar til drift og beslutter endegyldigt om det er en kan-, bør- og skal-opgave.

Trin 7: PRO-pakke

Når skemaet er klar til drift laver PRO-sekretariatet en PRO-pakke. I denne pakke ligger relevante dokumenter, som IT-systemerne skal bruge, når de implementere skemaerne. 

Læs hvor i udviklingsforløbet det enkelte PRO-område er

(Dokumenterne fra udviklingsprocessen ligger under hvert PRO-område)