Pilotafprøvning

I pilotafprøvningen afprøves og anvendes det udviklede PRO-skema i praksis. Efterfølgende evalueres erfaringerne herfra.

Efter indholds- og brugertesten starters pilotafprøvningen af PRO-skemaet op. Det er her, at PRO-skemaet anvendes i praksis. Afprøvningen foregår tværsektorielt og på tværs af landet. Der stiles efter at afprøve PRO-skemaet minimum seks steder.

Formålet med pilotafprøvningen er at afprøve det udviklede PRO-værktøj i et klinisk set-up, for at belyse PRO-skemaets formål, anvendelse, forventet værdi, målgruppe og emner/spørgsmål og algoritmer i skemaet.

Hvad undersøges i pilotafprøvningen? 

Pilotafprøvningen skal afdække:

  • Hvordan PRO-skemaet er anvendt på pilotstedet og hvordan det har virket i forhold til formålet med skemaet.
  • Værdiskabelsen af PRO-skemaet hos de sundhedsprofessionelle og borgerne.
  • Erfaringerne med implementeringen.
  • En vurdering af fremadrettet brug.
  • Spørgeskemaets relevans og algoritmer
  • Målgruppen

Den indledende fase

I den indledende fase udvælges pilotafprøvningsstederne og det forsøges i videst mulig forstand at få repræsentanter fra kommuner, regioner, almen praksis og speciallægepraksis alt efter, hvad der er relevant for det enkelte PRO-emne. Der afholdes en fælles opstartsworkshop, hvor projektbeskrivelsen for pilotafprøvningen og visningen af PRO-skemaet fremlægges. Derudover vises IT-understøtningen fra relevante leverandører. 

De lokale projektledere vælges og der afholdes lokale opstartsmøder, hvor arbejdsgange, lokale mål og oplysningsskemaerne udfyldes. De lokale projektledere indgår i pilotkoordineringsgruppen. De lokale projektledere sikre undervisning af de involverede sundhedsprofessionelle i brugen af skemaet og svarene i samarbejde med borgerne. De nye arbejdsgange og IT afprøves. Der er fokus på at sikre, at relevante sundhedsprofessionelle bliver involveret fra start og får ejerskab for afprøvningen. 

Pilotafprøvningen

Når pilotafprøvningen er i gang afholdes der løbende fælles statusmøder, hvor de forskellige pilotsteder kan udveksle erfaringer og hvor fremdrift er i fokus. 

Under hele pilotafprøvningen udfyldes evalueringsskemaer af henholdsvis borgerne og de sundhedsprofessionelle efter endt samtale med brug af PRO-svar. De sundhedsprofessionelle udfylder også en log over, hvilke borgere, der ikke udfylder PRO-skemaet. 

Der kan afholdes erfaringsudvekslingsmøder/besøg efter behov.

Der afholdes en fælles midtvejsstatus, hvor der er mulighed for at lave mindre justeringer i arbejdsgangene eller lignende. Her afklares også, om der er behov for ekstra fokusområder i slutevalueringen. 

 Læs mere om evalueringen