PRO-puljeprojekter

Projekter omhandlende udvikling, indsamling og anvendelse af PRO-data er blevet støttet med PRO-midler.

I forbindelse med etableringen af den nationale styregruppe for PRO blev der i 2016 udmøntet en pulje på 8 mio. kr. til projekter omhandlende udvikling, indsamling og anvendelse af PRO-data. Erfaringer fra de enkelte projekter inddrages i det nationale arbejde med PRO. 

Læs mere om hvert enkelt projekt under tabellen.

PRO-puljeprojekterne

Projekt  Geografisk område  
Webbaseret kontrolforløb for patienter med inflammatorisk tarmsygdom Regionshospitalet Silkeborg, Region Midtjylland  
Oversættelse, kulturel tilpasning og validering af spørgeskemaet ABIL-HAND-kids til børn med cerebral parese Odense Universitetshospital. Region Syddanmark
Artroseregister i ortopædkirurgien - med indsamling af PRO data Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland Læs rapporten (PDF)
Den PRO-aktive patient Odense Universitetshospital, Region Syddanmark  
Kvalitet og Involvering i Genoptræning - KIG projektet Sygehus Lillebælt og Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark Læs rapporten (PDF)
Beslutningsstøtte i bløderbehandling ved hjælp af PRO Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland Læs rapporten (PDF)

Webbaseret kontrolforløb for patienter med inflammatorisk tarmsygdom

I dette projekt undersøger man, hvornår man med fordel kan anvende PRO til ambulante patienter med inflammatorisk tarmsygdom. Dette gøres ved at vanlige kontroller erstattes med webbaserede kontroller, og at patienten inddrager sundhedsvæsenet, når det er nødvendigt. Det er især patienter med lav sygdomsaktivitet, der kan drage nytte af de webbaserede kontroller, grundet den nemme adgang, som ikke fordrer fremmøde på klinikken. Derved påvirkes bl.a. deres erhvervsliv mindst muligt, da de ikke behøver at tage fri. Man ønsker i dette projekt at udvikle og teste PRO-spørgeskemaer til AmbuFlex-patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD). Man vil udvikle et patientforløb vha. PRO, som erstatter tilbud om rutinemæssige kontrolbesøg i ambulatoriet. Ydermere ønskes det at teste patienternes E-health kompetencer, altså hvor gode patienterne er til at benytte IT i deres sygdomsforløb. I projektet søger man at inddrage patientperspektiver i udviklingen af patientforløbet og vedligeholdelsen/driften af AmbuFlex. Herudover ønskes det at undersøge patienttilfredshed og behandlingskvalitet ud fra patienternes og klinikernes perspektiv.

Oversættelse, kulturel tilpasning og validering af spørgeskemaet ABIL-HAND-kids til børn med cerebral parese

I dette projekt arbejder man på at oversætte, validere og kulturelt tilpasse en dansk version af ABILDHAND-kids. Ved denne tilpasning af ABILDHANDS-kids ønsker man at måle effekten af en ergoterapeutisk intervention med henblik på at kvalitetsudvikle og evidensbasere den ergoterapeutiske indsats til børn med cerebral parese. Ved at lave en dansk udgave af ABILDHAND-kids kan klinikere uden meromkostninger få et indblik i barnets evne til at udføre daglige aktiviteter. ABILHAND-kids skal være med til at kvalificere beslutninger før en håndoperation, samt kvalificere opsætningen af mål for den efterfølgende behandling og evaluering af denne. Skemaet skal anvendes før og efter behandlingsforløb eller op til lægekonsultationer.

Artroseregister i ortopædkirurgien - med indsamling af PRO data

I dette projekt ønsker man at sammenslutte artroseregistre fra forskellige sektorer i sundhedsvæsenet, samt indsamle PRO-data for patienter med knæ- og hofteartrose hhv. inden behandling og et antal gange efter behandling. Man ønsker at sammenslutte registrene GLA:D og Jointbase. Projektets mål er at udvikle et register med PRO-data, og undersøge om de PRO-skemaer, der allerede anvendes, er let forståelige for patienten. Herved skal der ske en koordinering med GLA:D (https://www.glaid.dk/index.html), om hvilke data der indsamles før behandling, og hvornår data skal indsamles efter behandling. Man ønsker også at koordinere med kommunerne i forhold til at indsamle PRO-data, som er relevant for hospitalet og kommuner, for at dække hele forløbet efter eventuel operation. Her skal der fastlægges en aftale omkring udveksling af data og angivelse af ansvar for videregivelse af data, således at kommunerne kan bruge data i deres kontakt med borgeren. I forbindelse med projektet skal det eksisterende it-system udvides for at sikre opfølgende data på patienter, der skal opereres. Ved implementeringen af denne udvidelse skal systemet omfatte alle patienter som henvises til hofte-knæartrose operation, samt skaleringsplan til andre artrose områder. Ved dette projekt ønsker man også at undersøge patientens vej igennem sundhedssystemet, således at dette kan optimeres på baggrund af brugen af artroseregister og GLA:D register. Erfaringerne fra dette projekt er blevet inddraget i udviklingen af den nationale PRO-løsning inden for knæ – og hofteartrose.

Den PRO-aktive patient

Formålet med dette projekt er at give patienter med behov for hjerterehabilitering efter indlæggelse med iskæmisk hjertesygdom mulighed for at deltage direkte i deres egen behandling og pleje. Hermed ønsker man at ændre sundhedsvæsenets tilgang til patientinddragelse og kommunikation med patienter og samarbejdspartnere omkring patientbehandlingen og etablere patientvenlige arbejdsgange omkring anvendelsen af PRO. Ydermere ønsker man at ændre den traditionelle forløbsplanlægning, så en del af patientkontakten og –samarbejdet ikke afhænger af patientens fremmøde. Med projektet ønsker man at øge patienttilfredsheden med behandlingen samt motivere til en mere smidig og effektiv kommunikation mellem patient og sundhedspersonale på både hospital og i kommunen. Dette ønsker man at imødegå med elektronisk kommunikation i kombination med udveksling af information sektorerne imellem. Erfaringerne fra dette projekt er blevet inddraget i udviklingen af den nationale PRO-løsning inden for hjerterehabilitering.

KIG-projektet bygger på en videreudvikling af hjemmesiden www.genoptræn.dk. Man ønsker at kunne støtte patienter med virtuel genoptræning kombineret med PRO-værktøjer. Patienten vil med en videreudvikling af www.genoptræn.dk få tilrettelagt et træningsprogram af fysioterapeuten med udvalgte øvelser, der kan udøves derhjemme. Ved at patienten benytter sig af virtuel genoptræning kombineret med PRO-værktøjet, får patienten og terapeuten mere information om dagligdagen, og på den måde bliver patienten bedre rustet til at komme med input til behandlingen. Dette skal være med til at øge patientens oplevelse af medinddragelse i dialog og beslutninger omkring behandlingsforløbet. Projektet ønsker at udvikle et brugervenligt PRO-redskab, der kan implementeres i en klinisk hverdag, og som også kan benyttes som et supplement til den fysiske konsultation. Ved at benytte PRO-redskabet vil patienten også få en øget forståelse og viden omkring behandlingsforløbet samt opleve en højere grad af empowerment og egenomsorg i forhold til behandlingen. Den sundhedsfaglige vil opleve mere viden på tværs af sektorerne, og kan dermed i højere grad føre en relevant dialog med patienten om relevant behandlingsforløb. Ved at give den sundhedsfaglige bedre indblik i patientens oplevelser uden for konsultationen, kan denne feedback bruges i dialog med patienten Derved kan der tages mere veldokumenterede beslutninger på baggrund af patientens egne tilbagemeldinger.

Beslutningsstøtte i bløderbehandling ved hjælp af PRO

Dette projekt omhandler udviklingen af et sammenhængende koncept for beslutningsstøtte i bløderbehandling baseret på patientrapporterede oplysninger. Ved at anvende PRO vil informationsstrømmen omkring den enkelte bløderpatients bløderepisoder og medicinforbrug øges, da disse indskrives digitalt. Informationerne modtager klinikere derved hurtigt og ikke kun ved ambulante besøg. Ved at øge patientens egen indsigt i sin sygdom, øges patientens egenmestring, så patienten lettere kan håndtere sin sygdom og administrere medicinen optimalt. Videre anvendelse af PRO-data kan understøtte dialog mellem sundhedsprofessionel og bløderpatient, så behandlingen i højere grad individualiseres og tilrettelægges i et samarbejde. Spørgeskemaet fra dette projekt, bliver løftet ind i det nationale arbejde.