PRO-danmark.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Læs mere om cookies

Info til leverandør

Med henblik på at kunne implementere spørgeskemaer til indhentning af PRO-data vil man fra den nationale spørgeskemabank kunne hente såkaldte "PRO-pakker".

En PRO-pakke er en versioneret samling af dokumenter, som udover spørgeskemadefinition indeholder forklaring og vejledning samt en beskrivelse af spørgeskemaets evalueringsalgoritmer. Når PRO-pakken udstilles i Spørgeskemabanken tilknyttes den desuden en række metadata med henblik på administration og fremsøgning af pakken.

Nedenfor finder du først en beskrivelse af PRO-pakkens indhold og dernæst en styleguide med en række anbefalinger vedrørende spørgeskemaets udseende og funktionalitet.

Som bilag til den nedenstående forklaring har vi fremstillet et eksempel:
Eksempel-pakke_v1.00_20181128.zip
der indeholder bilag med fil-navne, -typer og -formater svarende til en rigtig PRO-pakke.

Vi anbefaler, at du henter eksempel-pakken og udpakker den, så du lokalt kan tilgå
./bilag/…

PRO-pakkens indhold

Dokumenterne, som udgør PRO-pakken, henvender sig til dem, der er ansvarlige for den lokale implementering og anvendelse af spørgeskemaet. I det nedenstående er de enkelte dokumenter kort beskrevet og for nogle vedkommende desuden eksemplificeret.

Beskrivelse af PRO-pakken

Dette dokument indeholder en omfattende beskrivelse af spørgeskemaets formål og den udviklingsproces, som skemaet har undergået. Dokumentet indeholder desuden en evaluering af skemaets modenhed udtrykt som en score.
Se evt. . /bilag/Eksempel_v1.00__Beskrivelse.pdf

Her beskrives også spørgeskemaets anvendelse, herunder in- og eksklusionskriterier for respondenterne, hvornår og hvordan respondenterne får ”udleveret” spørgeskemaet, samt hvordan spørgeskemaets evaluerings algoritmer skal forstås og hvordan de skal anvendes.

Spørgeskemadefinition

Dette dokument er en definition af spørgeskemaet i det HL7-CDA-format, som er beskrevet af MedCom i
    DK-QFDD-v1.1.

Med henblik på at kunne udtrykke PRO-spørgeskemaer i dette format, har det været nødvendigt at anvende en række fortolkninger af standarden. I XML-eksemplet er de hyppigst forekommende af disse markeret med "XXX".
Se evt. ./bilag/Eksempel_v1.00__QFD.xml

Evalueringsværdier

Med henblik på at understøtte fortolkningen af respondenternes svar på PRO-spørgeskemaet kan der være én eller flere PRO-algoritmer. Alle anvendte algoritmer er baseret på, at de forskellige svarmuligheder har tilknyttede værdier, og at disse værdier – afhængigt af algoritmen – anvendes til fx at udregne scores eller til at farvekode særligt opmærksomhedskrævende svar.

De værdier, som for den enkelte algoritme er knyttet til spørgeskemaets svarmuligheder er angivet i et regneark, hvor hver algoritme har en kolonne med sine værdier. Værdier, som indgår i algoritmerne, er altid numeriske.
Et eksempel med værdier til to algoritmer er vist i bilaget:
./bilag/Eksempel_v1.00__Vaerdier.xlsx

Visualisering

Med henblik på at sikre en ensartet forståelse og fortolkning af spørgeskemaet indeholder PRO-pakken en visualisering af spørgeskemaet udtrykt i HTML. Visualiseringen har ikke andre formål og omfatter ikke input-validering.

Visualiseringen omfatter to varianter af spørgeskemaet – henholdsvis statisk (alle spørgsmål er vist) og dynamisk (betingede spørgsmål er kun vist, når betingelserne er opfyldt). Begge varianter findes i bilaget:
./bilag/Eksempel_v1.00__Vis-statisk.html
./bilag/Eksempel_v1.00__Vis-dynamisk.html

PRO-spørgeskemaets struktur og detaljeret indhold fremgår af spørgeskemadefinitionen som omtalt ovenfor. Der foreligger en række danske fortolkninger af QFDD-standarden, som vedrører skemaernes layout, og som i skrivende stund ikke er dokumenterede hos MedCom. De hyppigst forekommende af disse fremgår af de ovenfor refererede eksempler.

Konsistent besvarelse af PRO-spørgeskemaerne er blandt andet afhængig af, at skemaerne præsenterer sig på en ensartet måde. Imidlertid skal de kunne vises i nogle ganske forskelligartede lokale systemer, og der er derfor naturlige grænser for det ensartede. De visualiseringer, som er med i PRO-pakken er vejledende og suppleres af den nedenstående styleguide.

PRO-styleguide

Der er i flere sammenhænge behov for at kunne fremvise PRO-skemaer. Denne style-guide vedrører alene lokale systemers præsentation af PRO-skemaer overfor respondenterne.   

Generelt

PRO-skemaer bør være anvendelige i forhold til deres konkrete målgruppe. Det anbefales at PRO-skemaer følger retningslinjerne for tilgængelighed som udtrykt i WCAG-2Det anbefales, at der ved præsentationen af PRO-skemaer anvendes visuelle komponenter og virkemidler, som anvender eller efterligner HTML-baseret brugerflade.

Overordnet struktur

For at et lokalt system kan fremvise et komplet PRO-skema, skal systemet kunne fremvise de elementer, som skemaet består af. Overordnet skal følgende elementer kunne fremvises:

 • Skema-titel
 • Sektioner
 • Grupper (se dog afsnittet herom)
 • Spørgsmål

Disse elementer skal vises med layout og typografi, som tydeliggør deres hierarkiske orden.

Sektioner

De tre slags sektioner - Info-sektion, Copyright-sektion og Spørgsmålssektion - afbildes alle med en overskrift og eventuelt en tekst. Visning af sektioners tekst versus overskrift er eksemplificeret i bilaget:
 ./bilag/Eksempel_v1.00__QFD.xml

Grupper

En spørgsmålssektion indeholder mindst én gruppe (’Organizer’). Grupper kan tjene to formål:

 • at levere et fælles oplæg til de indeholdte spørgsmål
 • at foretage betinget fremvisning af et antal spørgsmål

En gruppe kan afbildes med en tekst. For at tilfredsstille gruppers forskellige formål, anbefales følgende:

 • Grupper med angivet tekst (originalText) afbildes med layout og typografi på en måde, der tydeliggør deres hierarkiske placering, og så teksten kan tjene som fælles oplæg/kontekst for de indeholdte spørgsmål.
 • Grupper uden angivet tekst afbildes ikke særskilt. Kun deres indeholdte spørgsmål vises.

Spørgsmål

I QFDD-standarden kan der beskrives fem slags spørgsmål baseret på svartype:

 • med svartype MultipleChoice (radioknap / tjekboks)
 • med svartype Tekst
 • med svartype Numerisk værdi (heltal, decimaltal, dato)
 • med svartype MultipleChoice (skyder)
 • med svartype Numerisk ratio (skyder)

Alle fem spørgsmåls typer (dog ikke alle deres varianter) er vist i eksemplerne.

Et spørgsmål kan indeholde flere dele (selve spørgsmålet, hjælpetekst, forklaring af værdisæt, feedback, mm.) Det er vigtigt, at der anvendes layout og typografi, som tydeliggør delenes sammenhæng og dermed adskillelsen i forhold til nabo-spørgsmål.

Spørgsmåls teksten (selve spørgsmålet) bør vises på en måde, så den tydeligt adskiller sig fra spørgsmålets øvrige dele.

I nogle sammenhænge er spørgsmålets kontekst således, at man ønsker spørgsmålet præsenteret med en anden tekst. Det kan fx være, hvor en del af spørgsmåls-teksten er fælles for alle spørgsmål i en gruppe, hvor gruppe-teksten udgør spørgsmålenes fælles del. I sådanne tilfælde er der for spørgsmålet angivet en ledetekst, som skal vises i stedet for selve spørgsmålet – jf. eksemplerne.

Spørgsmål kan indeholde grafik. Fremfor at anvende grafik i separate filer, indlejres grafikken base64-kodet, som det er illustreret i eksemplerne.